Privacy Beleid

Bataviahaven Bridge Toernooi is de site waar informatie beschikbaar wordt gemaakt over een bridgetoernooi wat naar de richtlijnen van de Nederlandse Bridge Bond (NBB) wordt georganiseerd. Feitelijke inschrijving voor het toernooi, en daarmede verwerking van persoonsgegevens die gekoppeld kunnen zijn aan een NBB-inschrijfnummer, geschiedt binnen de NBB systemen. Op deze systemen is de NBB privacy regelgeving van toepassingen.

De toernooi organisatie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, gerelateerd aan het verzenden van nieuwsbrieven en website updates, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://bataviahavenbridgetoernooi.nl

p/a Kennemerland 30

8245ER Lelystad

Nederland

+31 6 42492957

Frans Anemaet is de Functionaris Gegevensbescherming van het Bataviahaven Bridge Toernooi.

Hij is te bereiken via frans@bataviahavenbridgetoernooi.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Bataviahaven Bridge Toernooi verwerkt uw voor persoonsgegevens toernooi mededelingen door dat u voor mailings gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en/of achternaam

– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via admin@bataviahavenbridgetoernooi.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Bataviahaven Bridge Toernooi verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief, en/of toernooi-updates

Geautomatiseerde besluitvorming:

Bataviahaven Bridge Toernooi neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bataviahaven Bridge Toernooi) tussen zit. Bataviahaven Bridge Toernooi gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

  • Webhosting en mailservice diensten van Neostrada B.V. Lelystad
  • Verwerking van gegevens in Microsoft en/of MAC-OS PC-systemen binnen het lokale netwerk van Anemaet Freelance Lelystad. Elk systeem is voorzien van een PANDA-Firewall.
  • Beveiliging van in het bijzonder de mailservices wordt verzorgd onder het privacy reglement van Neostrada. Neostrada is daarbij wettelijk verplicht om verkeers-en locatiegegevens voor justitiële onderzoeks- en opsporingsdoeleinden te bewaren op basis van de Wet Bewaarplicht Telecomgegevens.
  • WordPress Email Subscribers & Newsletters, voor het geautomatiseerde verzending website berichten updates
  • WordPress Statistics, geanonimiseerde gebruikers statistieken die niet herleidbaar zijn naar personen en spamcontrol.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Bataviahaven Bridge Toernooi bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens  > Bewaartermijn > Reden

Personalia                                              > 12 maanden      > Beschikbaar houden deelnemers informatie tbv vooraankondiging aankomend toernooi

E-mail adres                                          >12 maanden      > Beschikbaar houden deelnemers informatie tbv vooraankondiging aankomend toernooi

Delen van persoonsgegevens met derden:

Bataviahaven Bridge Toernooi verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Bataviahaven Bridge Toernooi gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bataviahaven Bridge Toernooi en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar admin@bataviahavenbridgetoernooi.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Bataviahaven Bridge Toernooi wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bataviahaven Bridge Toernooi neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via admin@bataviahavenbridgetoernooi.nl